fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN ORCA VA-SOLUTIONS

Artikel 1               Definities

 1. Ik, ORCA- VA-Solutions, gevestigd te Rozenburg, KvK-nummer 76600246, sluit een overeenkomst met jou.
 2. Jij bent de wederpartij.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ik me tegen betaling van honorarium en kosten jegens jou werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2               Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens mij waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3               Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Ik kan niet aan mijn offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4               Tarieven en betalingen     

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst exclusief btw vermeld of mijn gebruikelijke uurtarief. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, reistijd en programma- en materiaalkosten, zullen tevens worden vermeld.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt er een schatting van het aantal benodigde uren gemaakt en mijn gebruikelijke uurtarief berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal ik dit tijdig aan jou kenbaar maken. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens mijn gebruikelijke uurtarieven op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Het is tevens mogelijk een strippenkaart aan te schaffen. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald. Strippenkaarten zijn tot drie maanden na aangifte geldig. Niet-gebruikte uren komen na deze termijn te vervallen zonder restitutie. Indien werkzaamheden over het aantal uren van de strippenkaart dreigen te gaan, zal ik dit tijdig melden.
 5. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer geen gebruik wordt gemaakt van het gehele afgenomen pakket. Werkzaamheden worden maandelijks achteraf gefactureerd. Ik ben gerechtigd een aanbetaling te vergen en de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor jouw project, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Ik heb het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of wij anders zijn overeengekomen.
 8. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
 9. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5               Informatieverstrekking en uitvoering overeenkomst

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan mij.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Jij vrijwaart mij voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Jij dient mij alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk worden geacht om de overeenkomst optimaal uit te voeren.
 5. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde. Daarnaast kan ik geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in jouw bedrijf.
 6. Ik ben gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 7. Ik ben niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met mijn professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
 8. Alle werkzaamheden vinden in beginsel plaats vanuit mijn locatie. Wanneer, na overleg, werkzaamheden worden uitgevoerd op jouw locatie, wordt, met uitzondering van mijn laptop, gebruik gemaakt van jouw faciliteiten.
 9. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit, dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij mij.

Artikel 6               Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien wij overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Ik stel jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de facturen niet of niet op tijd worden voldaan, heb ik het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan in dit geval niet aan mij worden tegengeworpen.
 4. Annulering van de overeenkomst door jou is enkel schriftelijk mogelijk. Indien de overeenkomst wordt ontbonden voor aanvang van de werkzaamheden, vindt er geen restitutie plaats van de aanbetaling en worden de tot dan toe gemaakte kosten direct opeisbaar.
 5. Indien jij de overeenkomst wenst te ontbinden wanneer de werkzaamheden zijn aangevangen, worden in geval van een korte opdracht de gehele geoffreerde kosten in rekening gebracht. Annulering van een langdurige opdracht is na voltooiing van de eerste kalendermaand mogelijk. Hierbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen, tenzij anders overeengekomen, en zijn de vorderingen van mij op jou voor de tot dan toe geleverde werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar. De werkzaamheden zullen tot 1 maand na ontvangst van de schriftelijke aanzegging worden uitgevoerd. Indien jij wenst de werkzaamheden per direct op te zeggen, zullen de kosten voor de maand opzegtermijn worden doorberekend.

Artikel 7               Overmacht

 1. In geval van overmacht ben ik gerechtigd mijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar ik redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor ik mijn werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren, worden mijn verplichtingen jegens jou opgeschort zo lang ik niet aan mijn verplichtingen kan voldoen. Wij zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd zonder passende oplossing, hebben wij beide het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 8               Aansprakelijkheid schade

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Jij bent eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door mij.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of jou in door mij aangeleverde content.
 6. Ik ben niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Jij bevestigt dat alle stukken die aan mij worden geleverd eigendom zijn van jou en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van mij uit.
 7. Ik ben niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar jij je aan dient te houden bij de uitvoering van mijn werkzaamheden.
 8. In het geval dat ik een schadevergoeding verschuldigd ben aan jou, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door mij in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 9. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde werkzaamheden.

Artikel 9               Klachten

 1. Jij bent verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan mij. Ik streef ernaar binnen 5 werkdagen na ontvangst op klachten te reageren.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan kom jij geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10             Intellectueel eigendom

 1. De rechten op de door mij aan jou ter beschikking gestelde materialen en eventueel gemaakte content berusten bij mij. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Met het aangaan van de overeenkomst geef jij toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, portfolio en demonstratiemateriaal. Wanneer dit niet door jou wordt gewenst, dient dit bij het aangaan van de overeenkomst te worden aangegeven.

Artikel 11             Bijzondere bepalingen

 1. Wij zijn beide gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst hebben verkregen. Jij wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Doordat sommige diensten van mij online geleverd worden, kan ik niet garanderen dat mijn diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 12             Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens mij en betrokken derden 12 maanden.